Bhavaprakashika

Bhavaprakashika

Venkatesha Stavaraja

 || हरे श्रीनिवास हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ||

 गुरु जगन्नाथ दासर

॥ श्री वेंकटेश स्तवराज ॥

श्रीरमण सर्वेश सर्वद । सारभोक्त स्वतंत्र सर्वद ।

पार महिमोदार सद्गुण पूर्ण गंभीर ॥

सारिदवरघ दूरगैसि । सूरिजनरिगॆ सौख्य नीडुव ।

धीर वेंकटरमण करुणदि पॊरॆयॊ नी ऎन्न ॥ १ ॥

घन्नमहिमा पन्नपालक । निन्नहॊरतिन्नन्यदेवर ।

मन्नदलि ना नॆनॆसॆनॆंदिगु बन्न बडिसदिरु ।

ऎन्नपालक नीने इरुतिरॆ इन्नु भव भयवेकॆ ऎनगॆ ।

चॆन्न वेंकटरमण करुणदि पॊरॆयॊ नी ऎन्न ॥ २ ॥

लकुमि बॊम्म भवामरेशरु । भकुति पूर्वक निन्न भजिसि

सकल लोककॆ नाथरॆनिपरु सर्व कालदलि॥

निखिळ जीवर पोरॆव देवनॆ । भकुति नीयॆनगीयदिरलु

व्यकुतवाग्यपकीर्ति बप्पदॊ श्रीनिकेतननॆ ॥ ३ ॥

याकॆ पुट्टदु करुण ऎन्नॊळु । साकलारॆय निन्न शरणन।

नूकिबिट्टरॆ निनगॆ लोकदि ख्याति बप्पुवुदे ॥

नोकनीयनॆ नीने ऎन्ननु । जोकॆयिंदलि कायो बिडदॆ ।

एकदेवनु नीने वेंकट शेषगिरिवास ॥ ४ ॥

अंबुजांबक निन्न पदयुग । नंबिकॊंड ई परियलिरुतिरॆ ।

डॊंबॆगारन तॆरदि नी निर्भाग्य स्तिति तोरॆ ॥

बिंब मूरुति निन्न करगत ।कंबुवरवे गतियो विश्वकुटुंबि ।

ऎन्ननु सलहो संतत शेषगिरिवास ॥ ५ ॥

सारसिरि वैकुंठ त्यजिसि । धारुनियॊळ्गॊ ल्लनागि

चोर कर्मव माडि बदुकिह दारिगरिकिल्ल ॥

सारि पेळुवॆ निन्न गुणगळ । पारवागिरुतिहवॊ जनरिगॆ

धीर वॆंकट रमण करुणदि पॊरॆयॊ नी यॆन्न ॥६ ॥

नीर मुळुगि भार पॊत्तु । धारुणी तळवगॆदु सिट्टिलि ।

क्रूरनुदरव सीळि करुळिन मालॆ धरिसिदरु ॥

पोर विप्र कुठारि वनवन । चारि गोप दिगंबराश्वव एरि

पोदरु बिडॆनो वेंकट शेषगिरिवास ॥७॥

लक्ष्मीनायक सार्वभौमनॆ । पक्षिवाहन परम पुरुषनॆ ।

मॊक्षदायक प्राणजनकनॆ विश्व व्यापकनॆ ॥

अक्षयांबरवित्तु विजयन । पक्षपातव माडि कुरुगळ

लक्ष्यमाडदॆ कॊंदॆयो श्री शेषगिरिवास ॥८॥

हिंदॆ नी प्रह्लादगोसुग । ऎंदु नोडद रूप धरिसि ।

बंदु दैत्यन ऒडल बगॆदु पॊरॆदॆ बालकन ॥

तंदॆताय्गळ बिट्टु विपिनदि । निंदु तपिसुव पंचमत्सर ।

कंदना ध्रुवनिगोलिदु पॊरॆदॆयॊ शेषगिरिवास ॥९॥

पिंतु मादिद महिमॆगळ ना । नॆंतु वर्णिसलेनु फल

श्रीकांत ऎन्ननु पॊरॆयॆ कीरुति निनगॆ फलवॆनगॆ ॥

कंतु जनकनॆ ऎन्न मनसिन । अंतरंगदि नीनॆ सर्वद ।

निंतु प्रेरणॆ माळ्पॆ सर्वद शेषगिरिवास ॥१०॥

मडुविनॊळगिह मकरिकालनु । पिडिदु बाधिसॆ करियु त्रिजग।

द्वडॆय पालिसॊ ऎनलु तक्षण बंदु पालिसिदॆ ॥

मडदि मातनु केळि बलुपरि । बडव ब्राह्मण धान्य कॊडलु ।

पॊडविगसदळभाग्य नीडिदॆ शेषगिरिवास ॥११॥

श्रीनिवासनॆ भक्तपोषनॆ । ज्ञानि कुलगळिगभयदायक ।

धीनबांदव नीने ऎन्नमनदर्थ पूरैसो ॥

अनुपमोपमज्ञान संपद। विनय पूर्वकवित्तु पालिसॊ ।

जनुम जनुमकॆमरॆय बेडवो शेषगिरिवास ॥ १२ ॥

मदवु मत्सर लोभ मोहवु । ऒदगबारदु ऎन्न मनदलि ।

पदुमनाभनॆ ज्ञान भक्तिविरक्ति नीनित्तु ।

हृदय मध्यदि निन्न रूपवु । वदनदलि तव नाममंत्रवु ।

सदय पालिसु बेडिकॊंबेनॊ शेषगिरिवास ॥ १३ ॥

अंदनुडि पुसियागबारदु । बंद भाग्यवु पोगबारदु ।

कुंदुबारदॆ निन्न करुणवु दिनदि वर्धिसलि ।

निंदॆ माडुव जनर संगवु । ऎंदिगादरु दॊरॆयबारदु ।

ऎंदु निन्ननु बेडिकॊंबॆनॊ शेषगिरिवास ॥ १४ ॥

एनु बेडलि ऎन्न देवने । सानुरागदि ऎन्न पालिसॊ।

नाना विधविध सौख्य निडुवुदिह परंगळलि ।

श्रीनिवासनॆ निन्न दासगॆ । एनु कॊरॆतिलॆल्लि नोडलु ।

नीने निंतीविददि पेळिसु शेषगिरिवास ॥१५ ॥

आरु मुनिदवरेनु माळ्परॊ । आरु ऒलिदवरेनु माळ्परॊ ।

आरुनेहिगरारु द्वेशिगळारुदाशिनरु ॥

क्रूर जीवर हणिदु सात्विक । धीर जीवर पॊरॆदु निन्नलि ।

सार भकुतियनित्तु पालिसो शेषगिरिवास ॥ १६ ॥

निन्न सेवॆयनित्तु ऎनगॆ । निन्न पदयुगभक्ति नीडि ।

निन्न गुणगण स्तवन माडुव ज्ञान नीनित्तु ।

ऎन्न मनदलि नीने निंतु । घन्नकार्यव माडि माडिसु ।

धन्यनॆंदॆनिसॆन्न लोकदि शेषगिरिवास ॥ १७ ॥

जय जयतु शठ कूर्मरूपनॆ । जय जयतु किट सिंह वामन ।

जय जयतु भृगुराम रघुकुलसोम श्रीराम ॥

जय जयतु सिरि यदुवरेण्यनॆ । जय जयतु जनमोह बुद्धनॆ ।

जय जयतु कलिकल्मशघ्ननॆ कल्किनामकनॆ ॥ १८ ॥

करुणसागर नीने निजपद । शरणवत्सल नीने शाश्वत ।

शरण जनमंदार कमला कांत जयवंत ।

निरुत निन्ननु नुतिसि पाडुवॆ । वरद गुरु जगन्नाथविठ्ठल ।

परम प्रेमदि पॊरॆयॊ ऎन्ननु शेषगिरिवास ॥ १९ ॥

🙏 ॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥  🙏