Bhavaprakashika

Bhavaprakashika

Bideno Ninanghri

 || हरे श्रीनिवास हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ||

 *NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

बिडॆनो निन्नंघ्रि

बिडॆनो निन्नंघ्रि श्रीनिवास

ऎन्न दुडिसिकॊळ्ळलो श्रीनिवास

निन्न नुडिय जोतॆल्लो श्रीनिवास

नन्न नडॆ तप्पु कायो श्रीनिवास ॥१॥

बडियो बॆन्नल्लि श्रीनिवास

ऎन्न ऒडल हॊय्यदिरू श्रीनिवास

ना बडव काङेलू श्रीनिवास

निन्न ऒडल हूक्कॆनू श्रीनिवास्॥२ ॥

पंजु पिडिवेनू श्रीनिवास

निन्न ऎंजल बळिदुंबॆ श्रीनिवास

ना संजॆ उदयकॆ श्रीनिवास

काळजिय पिडिवॆ श्रीनिवास ॥३॥

सत्तिगॆ चामर श्रीनिवास

ना नॆत्ति कुणिवेनू श्रीनिवास

निन्न रत्नदाविगॆ श्रीनिवास

ना हॊत्तु नलिवेनू श्रीनिवास ॥४॥

अवरॊळिगव माळ्पॆ श्रीनिवास

नन्न पालिसो बिडदॆ श्रीनिवास

हेळिदंतागलि श्रीनिवास

निन्नगळागिवॆ श्रीनिवास ॥५॥

निन्न नाम होळिगॆ श्रीनिवास

कळ्ळ कुन्नि नानागिहॆ श्रीनिवास

कट्टि निन्नवरोद्दरॆ श्रीनिवास

ननगिन्नू लज्जॆतकॆ श्रीनिवास ॥६॥

बीसि कॊल्ललवरॆ श्रीनिवास

मुद्रॆ कासि चुच्चुलवरॆ श्रीनिवास

मिक्क घासिगंजॆनय्य श्रीनिवास

ऎंजल बंट ना श्रीनिवास ॥७॥

हेसि नानादरॆ श्रीनिवास

हरिदासरूळु पॊक्कॆ श्रीनिवास

अवर भाषॆय केळिहॆ श्रीनिवास

आ वासिय सैरिसू श्रीनिवास ॥८॥

तिंगळवनल्ल श्रीनिवास

वत्सरंगळवनल्ल श्रीनिवास

राजंगळ सवदिपॆ श्रीनिवास

भवंगळ दाटुवॆ श्रीनिवास ॥९॥

निन्नव निन्नव श्रीनिवास

नानन्यररिवेनू श्रीनिवास

अय्य मन्निसू तायितंदॆ श्रीनिवास

प्रसन्न वॆंकटाद्रि श्रीनिवास ॥१०॥

🙏 ॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥  🙏