Bhavaprakashika

Bhavaprakashika

Bandano Govinda

 || हरे श्रीनिवास हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ||

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

बन्दनॊ गोविन्द 

बन्दनॊ गोविन्द चन्ददि आनन्द 

सुन्दरिय मन्दिरक्कॆ नन्दनकन्दा नन्दनकन्दा ॥ 

सुन्दराकार नन्द कन्द गन्Bईर इन्दु वदनॆयर मुखगळिन्द नोडिद ।

तन्द कुसुमा करदिन्द मुडिसिद बन्दनो गोविन्दनो अरविन्द नयन ॥

काननादल्लि बलुदीननागलि वेणुनादवो ता कूडिमोदवो ॥ 

जाणनिवनु सुम बाण पितनु

मानिनि मन गळॊलियुव गान माडुत्ता ॥ 

ओडि बन्दरो बलु बेडिकॊन्डरो गारुडिकारनु अवर नोडि मॆरॆदरॊ ल् 

माडिद जाल वासुदेव विट्तला

माडिद मन माडिद ता कूडिद नागा ॥

🙏 ॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥  🙏