Bhavaprakashika

Bhavaprakashika

Narasimha Sulaadi (Veera Simhane)

 || हरे श्रीनिवास हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ||

 *NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

वीर सिंहनॆ

राग – नाटि ताळ – ध्रुव

वीर सिंहनॆ नारसिंहनॆ दय पारा

वारनॆ भय निवारण निर्गुण

सारिदवर संसार वृक्षद मूल

बेररिसि कीळुव बिरिदु भयंकर

घोरवतार कराळवदन अ-

घोर दुरित संहार मायाकार

क्रूरदैत्यर शोक कारण उदुभव

ईरेळु भुवन सागरदॊडॆय

अरौद्रनामक विजय विठ्ठल नरसिंग

वीरर सातुंग कारुण्यपांग || १ ||

ताळ – मट्ट

मगुवनु रक्कसनु हगलिरुळु बिडदॆ

हगॆयिंदलि हॊय्दु नगपन्नग वनधि

गगन मिगिलाद अगणित बाधियलि

नॆगॆदु ऒगदु सावु बगॆदु कॊल्लुतिरलु हे

जगद वल्लभने सुगुणानादिगनॆ

निगमा वंदिदतॆ पॊगळिद भकुतर

तगलि तॊलगनॆंदू मिगॆ कूगुतलिरलु

युग युगदॊळु दयाळुगळ देवरदेव

युगादि कृतनामा विजय विठ्ठल हो हो

युगळ करव मुगिदु मगुवु मॊरॆ इडलु || २ ||

ताळ – रूपक

केळिदाक्षणदलि लालिसि भक्तन्न मौळि वेगदलि पालिसुवॆनॆंदु

ताळिसंतोषव तूळि तुंबिदंतॆ

मूलोकदपतिवालयदिंद सु

स्तील दुर्लभ नाम विजय विठ्ठल पंच

मौळि मानव कंभ सीळि मूडिद देव || ३ ||

ताळ – झंपॆ

लटलटा लटलटा लटकटिसि वनजांड

कटह पट पट पुटुत्कटदि बिच्चुतलिरलु

पुट पुट पुटनॆगॆदु चीरिहारुत्त प-

ल्कटाकटा कट कडिदु रोषदिंद

मिटि मिटि मिटनॆ रक्ताक्षियल्लि नोडि

तटित्कोटि ऊर्भटगॆ अर्भटवागिरलु

कुटिल रहित व्यक्त विजय विठ्ठल शक्त

दिटि निटिल नेत्र सुरकटक परिपाला || ४ ||

ताळ – त्रिविडि

बॊब्बिरिये वीर ध्वनियिंद तनिगिडि

हब्बि मुंचोणि उरि हॊरगॆद्दु सुत्तॆ

उब्बस रविगागॆ अब्ज नडुगुतिरॆ

अब्धिसपुत उक्कि हॊरचॆल्लि बरुतिरॆ

अबुज भवादिगळु तब्बब्बि गॊंडारि

अब्बरवेनॆनुत नभद गूळॆयु तगॆयॆ

शब्द तुंबितु अव्याकृताकाश परियंत

निब्बर तरुगिरि झरि झरिसलु

ऒब्बरिगॊशवल्लद नम्मा विजय विठ्ठल

इब्बगॆयागि कंभदिंद पॊरमट्टा || ५ ||

ताळ – अट्ट

घडिघडिसुत कोटि सिडिलु गिरिगॆ बंदु

हॊडॆदंतॆ चीरि बॊब्बिडुतलि लंघिसि

हिडिदु रक्कसन्न कॆडहि मडुहि तुडुकि

तॊडॆय मेलिरिसि हेरॊडल कूरुगुरदिंद

पडुवल गडल तडिय तरणिय नोडि

कडुकोपदल्लि सदबडिदु रक्कसन कॆडहि

निडिगरळनु कॊरळॆडियल्लि धरिसिद सडगरद दैव

कडुगलि भूर्भूव विजय विठ्ठल

पाल्गडलॊडॆया शरणर वडॆवॆ वडनॊडनॆ || ६ ||

ताळ – आदि

उरिमसॆगॆ चतुर्दश धरणि तल्लणिसलु

परमेष्टि हरसुररु सिरिदेविगॆ मॊरॆयिडलु

करुणदिंदलि तन्न शरणन्न सहित निन्न

चरणक्कॆ ऎरगलु परम शांतनागि

हरहिदॆ दयवन्नु सुररु कुसुम वरुष

गरियलु भेरि वाद्य मॊरॆ उत्तररॆ ऎनुत

परिपरि वालग विस्तारदिंद कैकॊळ्ळुत्त

मॆरॆदु सुररुपद्र हरिसि बालकन काय्दॆ

परदैवॆ गंभीरात्म विजयविठ्ठल निम्म

चरितॆ दुष्टरिगॆ भीकरवो सज्जन पाल || ७ ||

जतॆ

प्रह्लादवरद प्रसन्न क्लेशभंजन्न

महहविषॆ विजयविठ्ठल नरमृगवेषा || ८ ||

🙏 ॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥  🙏