Bhavaprakashika

Bhavaprakashika

Shrinivasa Neene Paaliso

 || हरे श्रीनिवास हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ||

 *NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

श्रीनिवासा नीने पालिसॊ

श्रीनिवासा नीने पालिसॊ, शृतजनपाला। गानलोल श्री मुकुंदने॥प॥

ध्यानमाळ्प सज्जनर मानदिं परिपालिप वेणुगोपाला गोविंद, वेदवेद्य नित्यानंद॥अ.प॥

ऎंदिगॆ निन्न पादब्जव पॊंदुव सुख।

ऎंदिगॆ लभ्यवो माधवा॥

अंधकारण्यदल्लि, निंदु तत्तरिसुतिहॆनो।

बंदु बंदु ई भवदि बॆंदु नॊंदॆनो मुकुंद॥१॥

ऎष्टु दिन कष्टपडुवदो यशोदॆ कंद। दृष्टियिंदनोडलागदे॥ मुट्टि निन्नBअजिसलारॆ कॆट्टनरजन्मदॊळु दुष्टकार्य माडिदाग्यू इष्टनागि कैय पिडिदु॥२॥

अनुदिन अनेक रोगंगळ आनुभविसुवॆनु घन्नमहिम नीने केळय्य। तनुविनल्लि बलविल्ल, नॆनॆद मात्र सलहुव।

हनुमधीश पुरंदर विठलने कैय पिडिदु॥३॥

🙏 ॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥  🙏