Bhavaprakashika

Bhavaprakashika

Baarayya Venkataramana

 || हरे श्रीनिवास हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः || 

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

बारय्य वॆन्कटरमण

बारय्य वॆन्कटरमण भक्तर निधियॆ (प)

तोरो निन्नय दय तोय जाम्बकनॆ (अ.प)

वेद गोचर बारो आदि कच्चप बारो मोदसूकर बारो सदया नरसिम्ह बारो (च.१)

वामन भार्गव बारो रामक्र्श्णनॆ बारो प्रेमद बुद्धनॆ बारो स्वामि कल्कि नी बारो (च.२)

अरविन्द नाभ बारो सुरर प्रभुवे बारो पुरुहूत वन्द्य बारो पुरन्दर विट्टल्ल बारो (च.३)

🙏 ॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥  🙏