Bhavaprakashika

Bhavaprakashika

Srinivasa Govinda

 || हरे श्रीनिवास हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ||

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

 

श्रीनिवासा गोविन्द

श्रीनिवासा गोविन्द । श्री वेङ्कटेशा गोविन्द ।

भक्त वत्सल गोविन्द । भागवता प्रिय गोविन्द ।

नित्य निर्मल गोविन्द । नीलमेघ श्याम गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

पुराण पुरुषा गोविन्द । पुण्डरीकाक्ष गोविन्द ।

नन्द नन्दना गोविन्द । नवनीत चोरा गोविन्द ।

पशुपालक श्री गोविन्द । पाप विमोचन गोविन्द ।

दुष्ट संहार गोविन्द । दुरित निवारण गोविन्द

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

शिष्ट परिपालक गोविन्द । कष्ट निवारण गोविन्द ।

वज्र मकुटधर गोविन्द । वराह मूर्ती गोविन्द ।

गोपीजन लोल गोविन्द । गोवर्धनोद्धार गोविन्द ।

दशरध नन्दन गोविन्द । दशमुख मर्धन गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

पक्षि वाहना गोविन्द । पाण्डव प्रिय गोविन्द ।

मत्स्य कूर्म गोविन्द । मधु सूधना हरि गोविन्द ।

वराह न्रुसिंह गोविन्द । वामन भृगुराम गोविन्द ।

बलरामानुज गोविन्द । बौद्ध कल्किधर गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

वेणु गान प्रिय गोविन्द । वेङ्कट रमणा गोविन्द ।

सीता नायक गोविन्द । श्रितपरिपालक गोविन्द ।

दरिद्रजन पोषक गोविन्द । धर्म संस्थापक गोविन्द ।

अनाथ रक्षक गोविन्द । आपध्भान्दव गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

शरणागतवत्सल गोविन्द । करुणा सागर गोविन्द ।

कमल दलाक्षा गोविन्द । कामित फलदात गोविन्द ।

पाप विनाशक गोविन्द । पाहि मुरारे गोविन्द ।

श्रीमुद्राङ्कित गोविन्द । श्रीवत्साङ्कित गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

धरणी नायक गोविन्द । दिनकर तेजा गोविन्द ।

पद्मावती प्रिय गोविन्द । प्रसन्न मूर्ते गोविन्द ।

अभय हस्त गोविन्द । अक्षय वरदा गोविन्द ।

शङ्ख चक्रधर गोविन्द । सारङ्ग गदाधर गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

विराज तीर्थ गोविन्द । विरोधि मर्धन गोविन्द ।

सालग्राम हर गोविन्द । सहस्र नाम गोविन्द ।

लक्ष्मी वल्लभ गोविन्द । लक्ष्मणाग्रज गोविन्द ।

कस्तूरि तिलक गोविन्द । काञ्चनाम्बरधर गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

गरुड वाहना गोविन्द । गजराज रक्षक गोविन्द ।

वानर सेवित गोविन्द । वारथि बन्धन गोविन्द ।

एडु कोण्डल वाडा गोविन्द । एकत्व रूपा गोविन्द ।

राम क्रिष्णा गोविन्द । रघुकुल नन्दन गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

प्रत्यक्ष देव गोविन्द । परम दयाकर गोविन्द ।

वज्र मकुटदर गोविन्द । वैजयन्ति माल गोविन्द ।

वड्डी कासुल वाडा गोविन्द । वासुदेव तनया गोविन्द ।

बिल्वपत्रार्चित गोविन्द । भिक्षुक संस्तुत गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

स्त्री पुं रूपा गोविन्द । शिवकेशव मूर्ति गोविन्द ।

ब्रह्मानन्द रूपा गोविन्द । भक्त तारका गोविन्द ।

नित्य कल्याण गोविन्द । नीरज नाभा गोविन्द ।

हति राम प्रिय गोविन्द । हरि सर्वोत्तम गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

जनार्धन मूर्ति गोविन्द । जगत् साक्षि रूपा गोविन्द ।

अभिषेक प्रिय गोविन्द । अभन्निरासाद गोविन्द ।

नित्य शुभात गोविन्द । निखिल लोकेशा गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

आनन्द रूपा गोविन्द । आद्यन्त रहित गोविन्द ।

इहपर दायक गोविन्द । इपराज रक्षक गोविन्द ।

पद्म दलक्ष गोविन्द । पद्मनाभा गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ।

तिरुमल निवासा गोविन्द । तुलसी वनमाल गोविन्द ।

शेष सायि गोविन्द । शेषाद्रि निलय गोविन्द ।

श्री श्रीनिवासा गोविन्द । श्री वेङ्कटेशा गोविन्द ।

गोविन्द हरि गोविन्द । गोकुल नन्दन गोविन्द ॥

🙏 ॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥  🙏